Zasady przetwarzania danych osobowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. dr Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce.
Poniższe zasady obowiązują od dnia 25 maja 2018 r. do odwołania i realizują obowiązek prawny wynikający z art. 13 – 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej Rozporządzenie.

Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. dr Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce, ul. 3 Maja 45, 17-200 Hajnówka

Inspektor ochrony danych osobowych
Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Inspektor Ochrony Danych Anna Predko-Maliszewska; kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Bezpieczeństwo danych
Dane osobowe przetwarzane są w Bibliotece z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania przepisów prawa.

Kategorie osób, których dane są przetwarzane
Biblioteka przetwarza dane osobowe następujących osób:
•    korzystających z usług świadczonych przez Bibliotekę, związanych z jej działalnością statutową;
•    korzystających z usług świadczonych przez Bibliotekę drogą elektroniczną;
•    przekazujących Bibliotece materiały biblioteczne;
•    uczestniczących w wydarzeniach kulturalno-edukacyjnych organizowanych przez Bibliotekę;
•    kontaktujących się z Biblioteką w określonej sprawie, w tym dotyczącej informacji publicznej;
•    odbywających w Bibliotece praktykę, staż lub wolontariat;
•    uczestniczących w postępowaniach związanych z zamówieniami publicznymi;
•    współpracujących z Biblioteką w oparciu o umowy cywilno-prawne;
•    kontrahentów;
•    pracowników Biblioteki;
•    kandydatów do pracy.

Podstawa i cele przetwarzania danych osobowych
•    Każde przetwarzanie Państwa danych oparte jest na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Biblioteka przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach:
•    realizacji czynności w zakresie i na podstawie udzielonej zgody - na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia
•    Na podstawie udzielonej zgody Biblioteka przetwarza dane osobowe m.in. w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych, związanych z działalnością statutową Biblioteki, jak również w celach związanych z realizacją określonej sprawy oraz kontaktu zwrotnego w ww. sprawie. W odniesieniu do osoby poniżej 16 lat zgody udziela jej opiekun prawny;
•    zawarcia i realizacji lub rozwiązania umowy oraz wykonywania innych czynności związanych z umową, w tym czynności poprzedzających jej zawarcie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia
•    Dotyczy umów zawieranych z osobami korzystającymi z usług świadczonych przez Bibliotekę, w szczególności związanych z jej działalnością statutową, jak również z osobami współpracującymi z Biblioteką lub odbywającymi w Bibliotece szkolenie;
•    realizacji uprawnienia lub spełnienia obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa - na podstawie art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia
•    Obowiązki te wynikają w szczególności z przepisów ustawy o bibliotekach, organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, statystyce publicznej, rachunkowości, finansach publicznych, archiwizacji, a także kodeksu pracy, cywilnego oraz rodzinnego i opiekuńczego. Ponadto Biblioteka zobowiązana jest realizować obowiązki wynikające m.in. z przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej czy prawa zamówień publicznych, a także dotyczących przeciwdziałaniu czynom zabronionym przez prawo;
•    realizacji prawnie uzasadnionych interesów Biblioteki - na podstawie art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia
•    Prawnie uzasadnione interesy Biblioteki to w szczególności dochodzenie lub obrona w sprawie roszczeń lub praw Biblioteki oraz zapewnienie bezpieczeństwa mienia Biblioteki.
•    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże  niezbędne do zrealizowania celów wskazanych powyżej, w tym wypełnienia obowiązków ciążących na Bibliotece w stosunku do jej użytkowników, jak również podmiotów trzecich. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody podanie danych jest każdorazowo dobrowolne.

Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcą Państwa danych osobowych będą:
1.    Miejska Biblioteka Publiczna im. dr Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce, 17-200 Hajnówka, ul. 3 Maja 45
2.    Instytut Książki, ul. Zygmunta Wróblewskiego 6, 31-148 Kraków

W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, Państwa dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa oraz podmiotom, którym przekazanie danych jest uzasadnione dla wykonania określonej czynności lub realizacji określonej usługi, np. operatorzy pocztowi, kurierzy, podmioty świadczące usługi prawne. Ponadto Państwa dane mogą być udostępniane podmiotom finansującym, współfinansującym lub współorganizującym działania Biblioteki. Dodatkowo Państwa dane mogą być udostępniane w materiałach promocyjnych Biblioteki, a w szczególności w publikacjach prasowych, na stronach internetowych, w tym na stronach Biblioteki, jak również w ogólnodostępnych środkach masowego przekazu. Przetwarzane dane nie są transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych. Pana/i dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach przyjętych przez program biblioteczny MAK +.

Czas przetwarzania danych osobowych
Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, tj.:
•    w zakresie danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody, przez czas realizacji czynności zgodnych z udzieloną zgodą, w każdym przypadku – do czasu odwołania zgody;
•    w zakresie realizacji zawartej umowy przez okres do czasu jej realizacji, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;
•    w zakresie realizacji obowiązków prawnych ciążących na Bibliotece, przez okres do czasu wypełnienia lub wygaśnięcia tych obowiązków;
•    w zakresie realizacji prawnie uzasadnionych interesów Biblioteki, przez okres do czasu ich realizacji lub wygaśnięcia.

Prawa osób w zakresie danych osobowych
•    Na każdym etapie przetwarzania przez Bibliotekę danych osobowych, mają Państwo prawo do:
•    dostępu do swoich danych, w tym uzyskania informacji o zakresie przetwarzanych przez Bibliotekę danych oraz uzyskania kopii tych danych;
•    sprostowania swoich danych;
•    ograniczenia przetwarzania swoich danych, jeżeli nie będą zachodziły inne przeciwwskazania prawne;
•    usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”), jeżeli nie będą zachodziły inne przeciwwskazania prawne;
•    wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania danych osobowych;
•    przeniesienia danych do innego Administratora, jeśli dane przetwarzane są w związku z udzieloną zgodą lub zawartą umową;
•    wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (w przypadkach, w których przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody);
•    wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Bibliotekę Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.