2000 r. - „Punkt Informacji Europejskiej” projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Miejską Hajnówka. W ramach projektu w Bibliotece uruchomiono Punkt Informacji Europejskiej wyposażony w komputer z dostępem do Internetu. Był to pierwszy komputer dostępny dla  użytkowników Biblioteki i mieszkańców miasta. Celem projektu było zapewnienie dostępu do  informacji o Unii Europejskiej oraz podniesienie poziomu wiedzy o Unii Europejskiej. 

2003 - 2004 r. - „Być Europejczykiem”- projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Miejską Hajnówka i Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze środków finansowych  Fundacji „Fundusz  Współpracy” od 12.11.2003 do 07.06.2004. W Bibliotece uruchomiono „Regionalne Centrum Informacji Europejskiej” wyposażone w dwa komputery, nagrywarkę, drukarkę laserową oraz sprzęt nagłaśniający z mikrofonem bezprzewodowym. Celem projektu było zapewnienie dostępu do różnorodnych źródeł informacji o Unii Europejskiej oraz podniesienie poziomu wiedzy o lokalnej społeczności. Do Biblioteki zakupiono książki na sumę 2500 złotych oraz materiały biurowe i kancelaryjne. W ramach projektu zorganizowano cykl lekcji bibliotecznych oraz szkoleń tematycznych i komputerowych, uruchomiono dyżury ekspertów, zorganizowano imprezę plenerową „Być Europejczykiem”.

2004 r. - „W kręgu Puszczy Białowieskiej” projekt Towarzystwa Przyjaciół Hajnówki realizowany w partnerstwie z Biblioteką, Urzędem Miasta Hajnówka i Starostwem Powiatowym w Hajnówce w ramach Programu Dotacji Inicjatyw Lokalnych ze środków projektu Dance Puszcza Białowieska w 2004 r. Celem projektu była promocja lokalnego środowiska literackiego i artystycznego. Powstało wydawnictwo „W kręgu Puszczy Białowieskiej” prezentujące sylwetki poetów, malarzy i fotografików oraz ich twórczość literacką i artystyczną. W Bibliotece zorganizowano uroczystą promocję wydawnictwa integrującą lokalne środowisko literackie i artystyczne.

2005 r. - „Ośrodek informacji europejskiej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce w ogólnopolskiej sieci ośrodków Agro Info ” projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Miejską Hajnówka i Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze środków finansowych  Fundacji „Fundusz  Współpracy” od 07.06.2004 do 31.12.2005. Biblioteka wzmocniła  potencjał informacyjny, jako  ośrodek informacji o Unii Europejskiej weszła do ogólnopolskiej sieci ośrodków afiliowanych i wspieranych przez Program Agro-Info. Celem projektu było podnoszenie wiedzy bibliotekarzy, jakości usług informacyjnych i innych form wsparcia dla mieszkańców obszarów wiejskich w procesie dostosowawczym do funkcjonowania w UE oraz nawiązywaniu współpracy z innymi sieciami funkcjonującymi w systemie europejskim.

2006 r. - „V Półmaraton Hajnowski” projekt Towarzystwa Przyjaciół Hajnówki realizowany w 2005 roku w partnerstwie z Biblioteką, Klubem Biegacza i Ośrodkiem Sportu i Rekreacji realizowany ze środków finansowych Urzędu Miasta. Celem projektu była promocja sportu, zdrowego trybu życia oraz miasta i regionu. Powstało wydawnictwo „V Półmaraton hajnowski – Złoty Bieg 2005”, które było pamiątkowym upominkiem dla uczestników półmaratonu.

2007 r.

- „Wystawa „Ksiądz  Mitrat  Antoni  Dziewiatowski 09.08.1917 – 25.09.1995. Proboszcz  parafii, dziekan okręgu hajnowskiego, budowniczy soboru Świętej Trójcy w Hajnówce” projekt Towarzystwa Przyjaciół Hajnówki realizowany w 2007 roku w partnerstwie z Biblioteką ze środków budżetowych Starostwa Powiatowego w Hajnówce. Celem projektu było uczczenie pamięci i popularyzacja sylwetki Ks. Antoniego Dziewiatowskiego. Efektem projektu było wydawnictwo oraz wystawa zdjęć i dokumentów ilustrująca życie i działalność Księdza Mitrata. Wystawa towarzyszyła Międzynarodowemu Festiwalowi Muzyki Cerkiewnej była eksponowana w Soborze św. Trójcy. Odbył się wieczór poświęcony pamięci ks. Antoniego Dziewiatowskiego połączony z prezentacją multimedialną jego sylwetki. Prezentacja weszła do stałego repertuaru lekcji bibliotecznych organizowanych dla młodzieży szkolnej.

- „Z historią w przyszłość utrwalanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego Regionu Puszczy Białowieskiej”. Projekt realizowany w partnerstwie z  Towarzystwem Przyjaciół Hajnówki, Gminą Miejską Hajnówka, Starostwem Powiatowym w Hajnówce i partnerami z Białorusi: Rejonową Radą Deputowanych w Kamieńcu i Centralną Rejonową Biblioteką Publiczną im. W. Spasowskiego w Kamieńcu pod patronatem Euroregionu Puszcza Białowieska realizowany w 2007 r.  z EFRR Programu  Sąsiedztwa  Polska – Białoruś – Ukraina INTERREG  IIIA/Tacis  CBC 2004 – 2006 oraz  ze  środków  budżetu  państwa.  Celem projektu było zainteresowanie historią,  zgromadzenie zdjęć i dokumentów ilustrujących historię: Hajnówki, Kamieńca i Regionu Puszczy Białowieskiej po stronie  polskiej i  białoruskiej z  udziałem mieszkańców obu przygranicznych miast. Odbyły się seminaria w Hajnówce i Kamieńcu na Białorusi. Organizowano spotkania autorskie popularyzujące historię, promocje książek. Przedstawiano prezentacje multimedialne zebranych zdjęć ze wspólnym odczytywaniem ich treści przez mieszkańców. Zorganizowano cykl historycznych lekcji bibliotecznych dla dzieci i młodzieży szkolnej obu miast. Zebrane fotografie opublikowano w wydawnictwach „Kamieniec miasto przyjazne” i „Hajnówka w starej fotografii” wydanej z tłumaczeniem na język niemiecki, angielski i rosyjski. Powstała prezentacja multimedialna „Historia Hajnówki od uroczyska do praw miejskich” wykorzystywana do lekcji historycznych realizowanych dla młodzieży szkolnej, które odbywają się w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. dr. Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce.

2008 r.

- ”Wakacje...nie tylko z książką” projekt realizowany w partnerstwie z Towarzystwem Przyjaciół Hajnówki w 2007 roku ze środków budżetowych Urzędu Miasta Hajnówka. Celem projektu była organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w czasie wakacji, zainteresowanie historią miasta i regionu.  Zorganizowano cykl poznawczych warsztatów o historii miasta i regionu,  o możliwościach poszukiwania informacji w zbiorach bibliotecznych i Internecie, przygotowanie prezentacji w programie Power Point. W efekcie powstały prezentacje ilustrujące historię Hajnówki i sylwetki hajnowian zasłużonych dla miasta i regionu.

- „Capoeira zamiast blokowiska” projekt nieformalnej grupy młodzieży i Towarzystwa Przyjaciół Hajnówki, pod patronatem Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży w Warszawie we współpracy z Firmą Nokia Poland, w ramach 7 edycji Programu Make a Connection – Przyłącz się realizowany w 2008 r. Celem projektu była organizacja czasu wolnego młodzieży,  przeciwdziałanie patologii, promocja zdrowego stylu życia i rozwijanie sprawności  fizycznej. W Bibliotece odbyły się spotkania edukacyjne oraz nauka Capoeiry pod nadzorem trenera w wynajętej sali gimnastycznej. Zorganizowano pokazy Capoeiry w czterech hajnowskich szkołach oraz kilka pokazów ulicznych w Hajnówce i Białowieży, zaś z okazji Dnia Dziecka pokazano Capoeirę wychowankom Domu Dziecka.

2009 r. - Wydanie katalogu „Piotr Gagan – malarstwo” projekt Towarzystwa Przyjaciół Hajnówki realizowany w 2009 r. w partnerstwie z Biblioteką przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta w Hajnówce. W ramach projektu zorganizowano wystawę prac artysty w Małej Galerii Biblioteki. Odbył się uroczysty wernisaż z udziałem artysty i jego muzycznym recitalem. W formie  prezentacji multimedialnej przedstawiono drogę twórczą i dorobek artystyczny Piotra Gagana.  Wydano katalog „Piotr Gagan – malarstwo”.

2010 r.

- „Wydanie publikacji Władysława Zina – Hajnowskie wspomnienia: pożegnanie przeszłości” projekt realizowany w partnerstwie z Towarzystwem Przyjaciół Hajnówki w 2010 r. przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku. Celem projektu było spisanie wspomnień hajnowianina i wydanie ich w formie książkowej. Zapowiedzią wydawnictwa było spotkanie z autorem i głośnym czytaniem wybranych fragmentów przygotowywanego do druku wydawnictwa. Powstała publikacja bogato ilustrowana fotografiami ze zbiorów autora i Kolekcji Regionalnej Biblioteki. Uroczysta promocja książki w Bibliotece była uwieńczeniem projektu.

 - Wydanie katalogu „ Puszcza Białowieska – ikona przyrody” projekt realizowany w partnerstwie z Towarzystwem Przyjaciół Hajnówki w 2010 r. przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta w Hajnówce. W ramach projektu w Małej Galerii Biblioteki zorganizowano wystawę. Wydano katalog promujący malarstwo Wiktora Kabaca i poezję Haliny Kabac. Odbył się uroczysty wernisaż wystawy. Przedstawiono prezentację multimedialną ilustrującą drogę twórczą i dorobek artystyczny hajnowianina. Dodatkową atrakcją wernisażu była prezentacja wierszy Haliny Kabac.

2011 r.

- Wydanie katalogu „Henryk Kuradczyk – malarstwo” projekt realizowany w partnerstwie z Towarzystwem Przyjaciół Hajnówki w 2011 r. przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta w Hajnówce. W ramach projektu, w Małej Galerii Biblioteki zorganizowano wystawę. Wydano katalog promujący malarstwo niezwykle utalentowanego  hajnowianina. Odbył się uroczysty wernisaż wystawy z udziałem artysty, podczas którego przedstawiono prezentację multimedialną ilustrującą drogę twórczą i dorobek artystyczny Henryka Kuradczyka.

- Wydanie katalogu „Joanna Kiersnowska – malarstwo, painting” projekt realizowany w partnerstwie z Towarzystwem Przyjaciół Hajnówki w 2011 r. przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta w Hajnówce. W ramach projektu, w Małej Galerii Miejskiej Biblioteki zorganizowano wystawę pasteli artystki. Wydano katalog promujący malarstwo Joanny Kiersnowskiej z opisami Puszczy, jej obserwacji i doznań podczas niestrudzonych wędrówek po Puszczy o różnych porach roku, dnia i nocy, zakończony słowami artystki „Puszcza Białowieska jest tak piękna, że można ją malować całe życie”.

- „Turniej Wiedzy o Hajnówce o Puchar Burmistrza Miasta Hajnówka” projekt realizowany w partnerstwie z Towarzystwem Przyjaciół Hajnówki w 2011 r. przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta w Hajnówce. W bibliotece przygotowano wystawy tematyczne prezentujące literaturę przedmiotową, odbyły się liczne warsztaty i lekcje biblioteczne, gdzie przedstawiano historię miasta i prezentowano sylwetki wybitnych hajnowian. We wszystkich szkołach miasta jednocześnie o tej samej godzinie odbył się pierwszy, pisemny etap turnieju. Laureaci szkół byli wytypowani do eliminacji miejskich. Eliminacje miejskie odbyły się w siedzibie Zamiejscowego Wydziału Politechniki Białostockiej. Tam uczestnicy eliminacji miejskich zostali nagrodzeni przez Burmistrza Miasta dyplomami i pakietami nagród książkowych. Wręczenie Pucharu Burmistrza Miasta, nagród laureatom, podziękowań nauczycielom zaangażowanym  w  realizację turnieju odbyło się podczas uroczystej sesji zorganizowanej z okazji Jubileuszu 60. lecia nadania miastu praw miejskich w Hajnowskim Domu Kultury.  Przedsięwzięciu patronował Burmistrz Miasta Pan Jerzy Sirak.

- „Konkurs na legendę o Hajnówce” projekt realizowany pod patronatem Burmistrza Miasta, w partnerstwie z Towarzystwem Przyjaciół Hajnówki w 2011 r. przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta w Hajnówce z udziałem wszystkich szkół miasta. Przygotowano wystawy książkowe literatury przedmiotowej, odbyły się lekcje biblioteczne prezentujące historię miasta. Wpłynęło 71 legend napisanych przez uczniów szkół różnych szczebli. Nagrodzone legendy opublikowano w Gazecie Hajnowskiej. Wręczenie nagród laureatom, podziękowań nauczycielom zaangażowanym  w realizację konkursu odbyło się podczas uroczystej sesji zorganizowanej z okazji Jubileuszu 60. lat nadania miastu praw miejskich w Hajnowskim Domu Kultury. Przedsięwzięciu patronował Burmistrz Miasta Pan Jerzy Sirak. 

- „Plener malarski – Hajnówka 2011” projekt realizowany pod patronatem Burmistrza Miasta, w partnerstwie z Towarzystwem Przyjaciół Hajnówki i Stowarzyszeniem Muzeum Kultury Białoruskiej w 2011 r. przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta w Hajnówce. Zorganizowano międzynarodowy Plener Malarski z udziałem malarzy z Polski i Litwy. W Bibliotece odbyła się inauguracja projektu, podczas pierwszego spotkania artyści poznali historię Hajnówki i Puszczy Białowieskiej przedstawioną w formie prezentacji multimedialnej, na kolejnym poznali hajnowian - przedstawicieli sztuk pięknych i ich twórczość - także w formie prezentacji multimedialnej. Uczestniczyli w kameralnych spotkaniach bibliotecznych, byli gośćmi wernisażu wystawy fotograficznej Jerzego Środy. Prace artystów są stałą ekspozycją w Galerii Miejskiej Muzeum Kultury Białoruskiej. Wydano Kalendarz na rok 2012 w którym znalazły się prace powstałe podczas pleneru.

- „Rajd Rowerowy poświęcony pamięci polskiego żołnierza Bolesława Bierwiaczonka, który zginął w obronie Hajnówki”  projekt realizowany pod patronatem Burmistrza Miasta, w partnerstwie z Towarzystwem Przyjaciół Hajnówki  w 2011 r. przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta w Hajnówce. Celem projektu było uczczenie pamięci kaprala Bolesława Bierwiaczonka i żołnierzy polskich poległych w Hajnówce podczas działań obronnych w czasie drugiej wojny światowej. Biografię kaprala Bolesława Bierwiaczonka oraz przebieg wydarzeń w tragicznych dniach września 1939 roku i opublikowano w ulotce, rozdawanej mieszkańcom miasta. W bibliotece prowadzono zapisy,  odbierano koszulki z logo Rajdu. W dniu rajdu uczestników witano przed biblioteką, przedstawiono życiorys Bolesława Bierwiaczonka, złożono kwiaty i zapalono znicze  przy obelisku B. Bierwiaczonka oraz na grobach żołnierzy poległych w obronie Hajnówki. Kolumną przez miasto i Puszczę Białowieską wyruszono do Bud – miejsca pochówku bohatera. Przy pomniku, ponownie przedstawiono życiorys Bolesława Bierwiaczonka, złożono kwiaty i zapalono znicze. Po oficjalnych uroczystościach w Zajeździe u Kolarza odbyło się ognisko integracyjne, przy którym nieliczni już świadkowie tamtych wydarzeń wspominali zapamiętane historie. Przeprowadzono konkursy historyczne, dla najmłodszych zagadki. Nagrody wręczał Burmistrz Miasta. Nastroju patriotycznego nadawały pieśni patriotyczne. Rajd wszedł na stałe do Kalendarza Imprez Miasta Hajnówka i rokrocznie uczestniczy w nim ponad 200 osób. Gośćmi honorowymi  pierwszego rajdu byli mistrzowie kolarstwa Jerzy Kuczko i Czesław Lang.

2012 r. - „Miejska Biblioteka Publiczna im. dr Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce ośrodkiem edukacji komputerowej hajnowian w wieku 50+ w ogólnopolskim programie Polska Cyfrowa Równych Szans” w Projekcie systemowym - działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu. Projekt realizowany przez bibliotekarza - latarnika Polski Cyfrowej Równych Szans w 2012 roku ze środków finansowych Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji pod patronatem Stowarzyszenia Miasta w Internecie. Celem projektu była likwidacja lęków, barier i uprzedzeń do komputerów starszych osób. Poznanie możliwości komputerów, nauczenie się  korzystania z komputerów i zasobów Internetu. W bibliotece zorganizowano cykl szkoleń dla mieszkańców: Pierwszy kontakt z komputerem, portale internetowe, poczta elektroniczna, komunikacja za pośrednictwem Internetu, Internet źródłem informacji i rozrywki, Opłaty rachunków przez Internet, iPady i inne urządzenia elektroniczne. W ramach projektu przeszkolono 277 osób w wieku 50+.

2013 - 2014 r. - „Aranżacja i wyposażenie MBP w Hajnówce” w ramach Programu Wieloletniego Kultura+ /Priorytetu: Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek

2016 r.Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych MBP w Hajnówce - projekt realizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, fundusze pochodzą ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach działania Priorytet 1.

2017 r.Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych MBP w Hajnówce - projekt realizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, fundusze pochodzą ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach działania Priorytet 1.

2018 r.Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych MBP w Hajnówce - projekt realizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, fundusze pochodzą ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach działania Priorytet 1.

2019 r.

- Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych MBP w Hajnówce - projekt realizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, fundusze pochodzą ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach działania Priorytet 1.

- „Hajnówka dostępna - program dostępności miasta w sferach kultury i turystyki inspirowany rozwiązaniami włoskimi z miasta Matera” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3. Współpraca ponadnarodowa.

2020 r.

- Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych MBP w Hajnówce - projekt realizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, fundusze pochodzą ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach działania Priorytet 1.

- „Hajnówka dostępna - program dostępności miasta w sferach kultury i turystyki inspirowany rozwiązaniami włoskimi z miasta Matera” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3. Współpraca ponadnarodowa.

2021 r.

- Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych MBP w Hajnówce - projekt realizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, fundusze pochodzą ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach działania Priorytet 1.

- „Hajnówka dostępna - program dostępności miasta w sferach kultury i turystyki inspirowany rozwiązaniami włoskimi z miasta Matera” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3. Współpraca ponadnarodowa.